Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  gái đồng trinh, trinh nữ
  the [Blessed] Virgin
  Đức Mẹ đồng trinh
  Tính từ
  nguyên trạng
  virgin snow
  lớp tuyết còn nguyên trạng
  virgin forest
  rừng nguyên sinh
  virgin soil
  đất chưa khai phá

  * Các từ tương tự:
  virginal, virginally, virginals, virginhood, Virginia, Virginia creeper, virginity