Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

untouched /' n't t t/  

 • Tính từ
  không sờ đến, không mó đến, không động đến, không suy suyển, còn nguyên
  to leave the food untouched
  để đồ ăn còn nguyên không động tới
  chưa đ động đến, chưa bàn đến; không đề cập đến
  an untouched question
  một vấn đề chưa bàn đến
  không xúc động, vô tình, l nh đạm