Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sạch bong
  a spotless white shirt
  chiếc áo sơmi trắng sạch bong
  (nghĩa bóng) không có vết nhơ
  a spotless reputation
  danh tiếng không chút vết nhơ

  * Các từ tương tự:
  spotlessly, spotlessness