Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spotlessly /'spɒtlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] sạch bong
    (nghĩa bóng) không có vết nhơ