Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spotlessness /'spɒtlisnis/  

  • Danh từ
    sự sạch bong
    (nghĩa bóng) tình trạng không có vết nhơ