Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không có lỗi, vô tội; không thể chê trách
  none of us is blameless in the mastter
  trong vấn đề này không ai trong chúng ta là không có lỗi

  * Các từ tương tự:
  blamelessly, blamelessness