Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    sáng, bóng
    shiny black leather
    da thuộc đen bóng