Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bóng láng
    thanh nhã, tao nhã
    polished manners
    tác phong thanh nhã