Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  duyên dáng, yểu điệu
  a graceful dancer
  một vũ nữ duyên dáng
  lịch sự và chu đáo
  his refusal was worded in such a graceful way that we could not be offended
  ông ta từ chối bằng những lời lẽ lịch sự và chu đáo đến mức chúng tôi không thể phật lòng

  * Các từ tương tự:
  graceful exit, gracefully, gracefulness