Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (đôi khi xấu)
    kiểu cách lịch sự

    * Các từ tương tự:
    urbanely