Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

urbanely /ɜ:'beinli/  

  • Phó từ
    [một cách] kiểu cách lịch sự