Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lịch sự [một cách] kiểu cách
  she is too genteel for words
  bà ta ăn nói lịch sự kiểu cách
  (cũ) thuộc tầng lớp thượng lưu
  living in genteel poverty
  sống trong cảnh nghèo mà vẫn có giữ nét thượng lưu, sống trong cảnh nghèo mà cố giữ lấy lề

  * Các từ tương tự:
  genteelism, genteelly