Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-mannered /'wel'm n d/  

  • Tính từ
    lịch sự