Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nghệ sĩ kỳ tài, nghệ sĩ bậc thầy
  a cello virtuoso
  nghệ sĩ vi-ô-lông-xen kỳ tài
  a jazz virtuoso
  nghệ sĩ bậc thầy về nhạc ja
  (nghiã bóng) bậc tài ba lỗi lạc
  his handling of the meeting was quite a virtuoso
  ông ta đã điều khiển cuộc họp thật là tài ba