Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (Mỹ, skillful)
  khéo léo, thành thạo
  a skilful negotiator
  người điều đình khéo léo
  skilful at inventing excuses
  khéo bịa ra những lý do tạ lỗi

  * Các từ tương tự:
  skilfully