Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proficient /prə'fi∫nt/  

 • Tính từ
  (+ in, at)
  thạo, thông thạo; thành thạo
  a proficient driver
  một người lái xe thành thạo
  proficient in the use of radar equipment
  thạo sử dụng thiết bị ra đa
  proficient at operating computers
  thạo thao tác máy điện toán

  * Các từ tương tự:
  proficiently