Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lễ phép, có lễ độ, lịch sự
  a polite child
  cháu bé lễ phép
  a polite remark
  một nhận xét lịch sự
  tao nhã, thượng lưu
  polite society
  xã hội thượng lưu

  * Các từ tương tự:
  politely, politeness, politesse