Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có học thức, tao nhã