Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (+ at, in) có năng khiếu
    có tài
    a gifted musican
    một nhạc sĩ có tài