Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có tài
    a talented musician
    một nhạc sĩ có tài