Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  xuất sắc, tuyệt vời
  an excellent meal
  một bữa ăn tuyệt vời
  she speaks excellent French
  cô ta nói tiếng Pháp tuyệt vời
  your examination results are excellent
  kết quả thi của anh rất xuất sắc

  * Các từ tương tự:
  excellently