Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nonpareil /,nɒnpə'reil/  

  • Danh từ
    người vô song; vật vô song
    Tính từ
    vô song