Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paragon /'pærəgən/  

 • Danh từ
  người hoàn hảo
  I make no claim to be a paragon
  tôi đâu có đòi là người hoàn hảo
  a paragon of
  người mẫu mực về
  a paragon of virtue
  người mẫu mực về đạo đức