Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều beaxu, beaus) (cũ hoặc văn)
  người đàn ông ăn diện
  (từ Mỹ)
  bạn trai; người yêu

  * Các từ tương tự:
  beau ideal, beau monde, Beaufort scale, Beaujolais, beaut, beauteous, beautician, beautification, beautifier