Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Mỹ, Úc, tiếng lóng)
  người đẹp, vật đẹp
  Tính từ, Thán từ
  (Úc, tiếng lóng)
  tuyệt
  the weather was beaut
  trời thật là tuyệt

  * Các từ tương tự:
  beauteous, beautician, beautification, beautifier, beautiful, beautifully, beautify, beauty, beauty contest