Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beauteous /'bju:tjəs/  

  • Tính từ
    (từ cổ)
    đẹp