Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Beaujolais /'bəʊʒəlei/  /Mỹ bəʊʒə'lei/

  • Danh từ
    (số nhiều không đổi)
    rượu vang Beaujolais (loại rượu vang nhẹ từ vùng Beaujolais, Pháp)