Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beautification /,bju:tifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự làm đẹp, sự tô điểm