Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beau monde /,bəʊ'mɔ:nd/  

  • the beau monde
    giới phong lưu