Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Beaufort scale /bəʊfət'skeil/  

  • thang phong lực Beaufort (đo tốc độ gió, kể từ mức 0 (yên tĩnh) đến mức 12 (bão lớn)
    chỉ mức 8 theo thang phong lực Beaufort