Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beautifier /'bju:tifaiə/  

  • Danh từ
    người làm đẹp, người tô điểm
    (Kỹ thuật) bộ viết rõ, bộ viết đúng