Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beautician /bju:'ti∫n/  

  • Danh từ
    người sửa sắc đẹp (ở các mỹ viện)