Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prototype /'prəʊtətaip/  

  • Danh từ
    nguyên mẫu