Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chuẩn mực; chuẩn
  anh phải thích nghi với các chuẩn mực của xã hội anh sống trong đó
  định mức (trong một số ngành công nghiệp)
  fulfil one's norm
  hoàn thành định mức

  * Các từ tương tự:
  Norm following behaviour, normal, Normal cost pricing, Normal distribution, Normal equations, Normal good, Normal profits, Normal unemployment, Normal variable