Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tỷ lệ thất nghiệp thông thường