Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều criteria)
    tiêu chuẩn
    tiêu chuẩn để xác định ai đoạt giải thưởng là gì thế?