Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Các khoản lợi nhuận thông thường
    Là mức lợi nhuận tối thiểu mà một doanh nghiệp phải đạt được để khiến cho doanh nghiệp còn có thể tiếp tục hoạt động được