Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tiêu chuẩn so sánh
    durability is one yardstick of quality
    độ bền là một tiêu chuẩn so sánh chất lượng