Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

touchstone /'tʌtʃstoun/  

  • Danh từ
    đá thử vàng
    tiêu chuẩn