Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Phân phối chuẩn
    Là một hàm phân phố xác suất đối xứng hình chuông, với các thông số là trung bình và phương sai