Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) 'Định giá theo chi phí định mức; Định giá theo chi phí thông thường
    Là giả thiết cho rằng quá trình định giá được căn cứ trên chi phí của mức sản lượng giả thiết chứ không dựa trên những chi phí hiện tại hay mức dư cầu