Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Biến thông thường
    Là một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn