Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thường, thông thường, như thường ngày
  usual clothes
  quần áo mặc thường ngày
  arrive later than usual
  đến trễ hơn thường ngày
  as usual
  như thường lệ, như thường ngày
  như thường lệ, không có nhiều người ở buổi họp

  * Các từ tương tự:
  usually, usualness