Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unexceptional /,ʌnik'sep∫ənl/  

  • Tính từ
    không có gì khác thường; bình thường

    * Các từ tương tự:
    unexceptionally