Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

workaday /'wɜ:kədəi/  

  • Tính từ
    thường ngày, [thuộc] thực tế đời thường
    workaday concerns
    những mối quan tâm đời thường