Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

predictable /pri'diktəbl/  

 • Tính từ
  có thể tiên đoán, có thể đoán trước
  predictable results
  kết quả có thể đoán trước
  (thường xấu) hành động theo một kiểu dễ đoán trước lắm
  I knew you'd say that – you're so predictable!
  Tôi đã thừa biết là anh sẽ nói thế, cung cách của anh thật dễ đoán trước thôi!