Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foreseeable /'fɔ:siəbl/  

  • Tính từ
    có thể nhìn thấy trước
    in the foreseeable future
    trong một tương lai có thể thấy trước được sự việc (thường là chỉ ngắn thôi)