Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ foresaw, foreseen
    nhìn thấy trước, dự kiến trước, đoán trước, biết trước