Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wonted /'wountiɳ/  

  • Tính từ
    là thói thường (đối với ai), thông thường
    chào đón ai với nhiệt tình thông thường của mình