Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stereotypic /stiəriə'tipik/  

  • Tính từ
    (thuộc) phương pháp đúc bản in; (thuộc) thuật in bằng bản in đúc
    đúc sẵn, rập khuôn

    * Các từ tương tự:
    stereotypical